randki epoznan
epoznan_mini_logo
arrow_top
Regulamin serwisu randki.epoznan.pl
1. Regulamin określa zasady korzystania z internetowego serwisu randki.epoznan.pl prowadzonego przez spółkę Agencja Reklamowo-Promocyjną Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, 61-144, przy ul. Krzywoustego 72, KRS nr 0000102788, zwaną dalej „Agencją”.

2. Serwis randki.epoznan.pl – zwany dalej „Serwisem” – bezpłatnie umożliwia osobom fizycznym publikowanie i przeglądanie ogłoszeń o charakterze towarzyskim oraz korzystanie z narzędzia do komunikacji tekstowej. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu jest skorzystanie z urządzenia umożliwiającego połączenie z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

3. Warunkiem korzystania z Serwisu jest rejestracja, która polega na prawidłowym wypełnieniu dostępnego w Serwisie formularza rejestracyjnego. Rejestracja kończy się komunikatem w tym przedmiocie wyświetlanym na stronie Serwisu. Osoby zarejestrowane – zwane dalej „Użytkownikami” – uzyskują dostęp do funkcjonalności Serwisu po zalogowaniu się przy użyciu loginu i hasła utworzonych w trakcie rejestracji.

4. W wyniku rejestracji, na postawie podanych danych, tworzony jest profil (ogłoszenie) Użytkownika. Profil publikowany jest na stronach Serwisu dostępnych dla innych Użytkowników. Użytkownik może modyfikować swój profil.

5. W toku rejestracji w Serwisie i tworzenia swojego profilu, Użytkownik może podawać wyłącznie takie informacje, które nie umożliwiają jego jednoznacznej identyfikacji. Wszystkie te informacje muszą dotyczyć wyłącznie danego Użytkownika.

6. Dokonując czynności w Serwisie Użytkownik oświadcza, że wszystkie informacje wprowadzone przez niego za pośrednictwem formularza rejestracyjnego lub w trybie późniejszej edycji profilu, jak i sam fakt zamieszczenia danych informacji, są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich (także Agencji) ani przepisów prawa. W szczególności Użytkownik oświadcza, że zdjęcie jakie zostało dodane do profilu przedstawia jedynie jego własny wizerunek. Zamieszczając zdjęcie Użytkownik wyraża zgodę na publikację tego zdjęcia w Serwisie.

7. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Serwisu. W szczególności Agencja nie prowadzi bieżącej weryfikacji treści wprowadzonych przez Użytkowników danych. W razie uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności bądź też otrzymania urzędowego zawiadomieniach o takim ich charakterze, Agencja niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych. W pierwszym z przypadków Agencja niezwłocznie powiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do tych danych.

8. Zabronione jest umieszczanie przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu treści:
- sprzecznych z prawem, bądź których zamieszczenie w Serwisie stanowi naruszenie przepisów prawa,
- wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej,
- propagujących przemoc,
- obrażających osoby publiczne,
- zawierających informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby,
- przyczyniających się do łamania praw autorskich, bądź których zamieszczenie w Serwisie stanowi naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich,
- propagujących środki odurzające, narkotyki, alkohol,
- zawierających wulgaryzmy,
- zawierających linki do stron internetowych zawierających treści reklamowe.

9. W przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego regulaminu Agencja może zablokować publikację jego profilu, bądź korzystanie z innych funkcjonalności Serwisu, jednocześnie informując o tym fakcie (i powodach blokady) Użytkownika w drodze korespondencji mailowej przesyłanej na jego ostatnio podany w Serwisie adres e-mail.

10. Użytkownik może w każdym czasie zakończyć korzystanie z Serwisu. W tym celu Użytkownik może wypełnić dostępny w Serwisie formularz przeznaczony do usunięcia profilu. W uzasadnionych przypadkach Agencja może zakończyć korzystanie z Serwisu przez Użytkownika, pod warunkiem poinformowania o tym Użytkownika, z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni, w drodze korespondencji mailowej przesyłanej na ostatnio podany przez niego w Serwisie adresy e-mail.

11. Zakończenie korzystania z Serwisu oznacza bezpowrotne usunięcie z Serwisu profilu Użytkownika oraz utratę zgromadzonych przez Użytkownika przy tym profilu danych.

12. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu Użytkownicy mogą zgłaszać pisemnie na adres Agencji wskazany w powyższym punkcie 1 bądź w drodze korespondencji mailowej przesyłanej na adres [email protected] Zgłoszenie powinno zawierać login Użytkownika. Agencja rozpatrzy zgłoszenie w terminie 14 dni.

13. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronach Serwisu. Agencja może zmienić niniejszy regulamin, przy czym zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Agencję, nie wcześniej jednak niż w terminie 14 dni od poinformowania Użytkowników o tych zmianach w drodze korespondencji mailowej przesyłanej na ostatnio podane przez nich w Serwisie adresy e-mail.